Følg Ruter AS

Tags

Miljø

Mobilitet

Rutetilbud

Infrastruktur

Nye kundetjenester

Kollektivtrafikkhistorie

Årsrapport

Analyse & Strategi: Hvordan utnytte potensialet i selvkjørende kjøretøy

Formålet med scenarioanalysen har vært å spenne ut mulighetsrommet for fremtidig utvikling av transportsystemet. De fire fremtidsbildene er definert med utgangspunkt i omfang av rutegående transport og grad av deling av kjøretøy.

Cowi: Nye teknologiske trender og betydningen for mobilitet

Fremtidsscenariene definerer ytterpunktene, og spenner fra et system der transportbehovet i hovedsak dekkes av individuelle løsninger, til et system med høy grad av bildeling og samkjøring i kombinasjon med sterk kollektivtransport.

Urbanet Analyse: Nye teknologiske trenger og betydningen for mobilitet

Analysen setter mennesket og forbrukerens makt i sentrum. Utgangspunktet har vært at vi har behov for å vite mer om trafikantenes valg og ønske om å ta i bruk ny teknologi.

Vedlegg 3: Rapportering 2018

Dokumenter   •   20-12-2017 09:00 CET

Vedlegg 2: Rapporteringskjema

Dokumenter   •   20-12-2017 09:00 CET

Vedlegg 1: Søknad 2018

Dokumenter   •   20-12-2017 09:00 CET

Fra fossilfri til utslippsfri kollektivtrafikk

Lysbildene fra Ruters frokostmøte 16. november inneholder presentasjonene til Frode Hvattum, Heidi, Sørensen, Øyvind Michelsen, Pernille Aga og Hege Schøyen Dillner. Tema for frokostmøtet var overgangen fra fossilfri til utslippsfri kollektivtrafikk.

Vil selvkjørende busser ta over i fremtiden?

Presentasjonene holdt i forbindelse med Ruters frokostmøte 25. november 2016

Kombinert mobilitet

Kombinert mobilitet

Dokumenter   •   15-02-2017 09:23 CET

Hva vil dette bety for innbyggerne og for attraktiviteten til hovedstadsområdet? Hva vil det bety for rollen til kollektivtrafikken og andre mobilitetsløsninger? Hva er allerede testet ut og hva er erfaringene derfra?

Ruterfrokost om digitalisering  – på vei mot morgendagens mobilitet

Transportbehovet i hovedstadsregionen vil øke fremover og digitalisering vil være en avgjørende faktor når vi beveger oss fra dagens kollektivtrafikk til å løse morgendagens mobilitetsbehov for våre kunder. Hvordan tilrettelegge for nye og smartere måter å jobbe på digitalt og hvordan få til innovative prosesser?

KVU Oslo-Navet

KVU Oslo-Navet

Dokumenter   •   16-11-2015 10:20 CET

Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo

KVU Oslo-Navet - kortversjon

KVU Oslo-Navet - kortversjon

Dokumenter   •   16-11-2015 10:20 CET

Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.

Fremkommelighetsstrategi

Fremkommelighetsstrategi

Dokumenter   •   05-07-2011 10:17 CEST

K2012: Ruters strategiske kollektivtrafikkplan
H2015:  Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018
H2017: Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020

Handlingsprogrammet er en del av Ruters budsjettprosess, og er således styrende for hvilke aktiviteter som prioriteres. H2017 reflekterer at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune etter fremleggelsen av M2016 har gjort vedtak som øker ambisjonene for grønn mobilitet.

Behovsanalyse og utviklingsplan for bussanlegg

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er inne i en sterk vekstfase. Flere busser medfører økt behov for parkeringskapasitet. Det er nødvendig at kapasiteten som tilbys i bussanleggene øker parallelt med markedsveksten,

Elektrifisering av øybåtene

Elektrifisering av øybåtene

Dokumenter   •   10-04-2017 09:59 CEST

DNV GL har evaluert mulighetene for å elektrifisere øybåtene i Oslo. Energibehov og nødvendig ladekapasitet med forskjellige skrogdesign og hastighetsbegrensninger er beregnet. Merkostnader for elektrifisering er estimert ved å hente inn data fra leverandører av båter, ladesystemer og Hafslund Nett.

KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike – Hovedrapport
KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike - kortversjon