Følg Ruter AS

350 millioner påstigninger i 2016

Pressemelding   •   mar 01, 2017 10:30 CET

Nye trafikktall fra Ruter viser en trafikkvekst på 4,9 prosent i 2016. Dette tilsvarer 350 millioner påstigninger totalt, hele 16 millioner flere påstigninger enn året før. Det betyr 44 000 flere daglige påstigninger hver eneste dag i fjor.

I Oslo var veksten i 2016 på 4,5 prosent, mens i Akershus var det en trafikkvekst på 6,1 prosent.

- Veksten betyr at Ruter leverer på de målene som er satt for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Tallene viser at vi ligger godt an til å innfri de politiske målsetningene, ikke bare nullvekstmålet for Oslo og Akershus, men også målet om redusert biltrafikk i Oslo. Det gleder meg stort at flere og flere kan oppleve mer bevegelsesfrihet uten å bruke bil, og tallene viser at flere og flere ikke bare kommer seg til jobben, men kommer seg til skolen, butikken, fritidsaktiviteter og annet ved hjelp av kollektivtrafikk, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

350 millioner påstigninger i 2016

Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Dette er en økning med hele 16 millioner påstigninger i forhold til året før. Flere sykler og reiser kollektivt, og flere lar bilen stå. I 2016 er i tillegg milepælen 50 % markedsandel for kollektivtrafikken i Oslo passert, regnet av de motoriserte reisene.

- For første gang hadde vi flere kollektivreiser enn bilreiser i fjor. Disse tallene viser at Oslofolk liker å reise grønt og effektivt, uten kø, kork og kaos. Det kan vi være stolte av. I år blir det enda bedre. Byrådet satser stort på bedre kollektivtilbud i Oslo med rekordhøye overføringer til Ruter. Jeg gleder meg til å se resultatene i form av flere avganger og de første elbussene i gatene, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Flest reiser med buss, mens T-bane har størst vekst

Det er bussene som frakter flest passasjerer, med 147 millioner påstigninger i 2016. Deretter kommer T-banen med 106 millioner påstigninger, og trikken med 53 millioner. Størst vekst i 2016 finner vi på T-banen med 11,7 %.

Trafikkveksten i Akershus er 6,1 prosent, den største økningen siden innføring av ny pris og sonestruktur i september 2011. Arbeidshesten i Akershus, bussen, økte med nesten ti prosent.

- Veksten i Akershus er svært gledelig. Den viser at strategien med å styrke kollektivtilbudet lokalt, gjennom å sikre gode forbindelser til kollektivknutepunkt i regionbyene våre fungerer. Et attraktivt kollektivtilbud ute i kommunene i Akershus er avgjørende for at vi skal nå målet om å møte veksten i persontransport med gåing, sykling og kollektiv. Vi ser at overgangen til et mer fleksibelt rutetilbud, med bussmating til skinnegående transport, gir gode resultater. Det viktigste for Akershus er at flest mulig får et effektivt alternativ til bilen, og tallene Ruter presenterer i dag viser at utviklingen går i riktig retning, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

Ruter har de mest fornøyde kundene i Norden

BEST er et samarbeid mellom kollektivselskaper i ulike europeiske byer. BEST-samarbeidet startet opp i 2001 og Ruter har vært en del av dette samarbeidet helt fra starten av. I 2016 oppnådde Ruter en tilfredshetsscore på 74,3%. Det var best i Norden, og innebærer at Oslo og Akershus har Nordens mest fornøyde kollektivpassasjerer. Helsinki kom på andreplass med en score på 73,5%.

Følger nøye med på kollektivtrafikken

I fjor etablerte Ruter en informasjons- og samordningssentral (IOSS) for å utøve trafikkovervåkning og trafikkstyring av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Målet er å sikre de reisende et stabilt tilbud, samt å begrense reisendes utfordringer når uønskede hendelser oppstår, og sørge for rask, enhetlig og etterrettelig informasjon til kunder.

Antall påstigninger

Antall påstigninger i millioner og trafikkvekst i prosent:

Buss 147 4,4%
T-bane 106 11,7%
Trikk 53 -2,7%
Tog 40 0,8%
Båt 4,6 3,0%
Sum 350 4,9%

T-banen

T-banen hadde 106 millioner påstigende i 2016, en økning på 11,7 % fra 2015. Åpningen av Lørenbanen søndag 3. april var den største kollektivtrafikkbegivenheten i 2016. T-banen har de senere årene fått en frekvensøkning i flere trinn, og på store deler av nettet tilbys det nå åtte avganger i timen. Vognkapasitet i senere år er også kraftig forbedret med en imponerende leveranse av vogner fra verksted til drift gjennom året.

Trikken

Trikken hadde i 2016 53 millioner påstigende som er nesten på samme nivået som året før, med en liten reduksjon i trafikkvekst.

Busstrafikken

Veksten i busstrafikken i 2016 var på 4,4 % for buss; 1,6 % vekst for Oslo og hele 9,6 % for buss i Akershus. Totalt antall påstigninger på buss økte dermed til 147 millioner og står nå for 42 % av alle kollektivreiser i Ruters område.

Båttrafikken

Båttrafikken utgjør i overkant av 1 % av reisene i Ruters trafikkområde, med 4,6 millioner reiser. Totalt sett har båttrafikken i Ruters område en oppgang på 3 %.

Tog

Veksten i antallet reisende for tog i Ruters område økte med 0,8 % til 40 millioner reisende og står for om lag 11 % av kollektivreisene i vårt område.

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.