Følg Ruter AS

Politisk styrt suksess

Pressemelding   •   des 08, 2016 09:00 CET

Sjelden har politisk initiativ og handlekraft gitt så gode resultater som da politikerne i Akershus og Oslo bestemte seg for å slå sammen Stor-Oslo Lokaltrafikk og Oslo Sporveier i 2008.

Innlegg i Budstikka 8.12.2016, skrevet av Bernt Stilluf Karlsen, Styreleder i Ruter As

I de åtte årene som har gått, har politikere bidradd til at:

  • Antall kollektivreiser har vokst fra 228 millioner i 2007 til 334 millioner i 2015.
  • Befolkningens tilfredshet med kollektivtilbudet har økt fra 66 prosent i 2007 til 72 prosent i 2015.
  • Kundetilfredshet målt ut fra seneste reise, har økt fra 90 prosent i 2008 til 98 prosent i 2015.
  • I første kvartal 2016 gikk Ruter for første gang til topps blant de nordiske hovedstedene i innbyggertilfredshet med kollektivtilbudet.
  • Miljøutslippene fra busstrafikken er redusert: Utslipp av fossilt CO2 er gått ned med 41 prosent per personkilometer mens tilsvarende reduksjon av NOx er 78 prosent.
  • Antall soner er redusert fra 77 til 7 samtidig som billettporteføljen er optimalisert slik at det er enkelt og oversiktlig hva kollektivreisen koster.
  • Et svakt fungerende Flexus billettsystem er erstattet med mobil billettering gjennom den stadig mer populære appen «RuterBillett», mens rutetabellene er erstattet av reiseplanleggeren «RuterReise».

Denne suksessen har vært mulig fordi fylkespolitikere har vært villig til å satse på kollektivtrafikken, kombinert med det vi i Ruter opplever som tre overordnede prinsipper for politisk styring av selskapet:

a) Tilrettelegging for en markedsdrevet produksjonsutvikling. Det tilsier at Ruter som fagorgan har fått anledning til å fremlegge de forslag og planer for tilbudsutvikling og infrastrukturtiltak som selskapet, etter beste faglige skjønn, tror vil tilfredsstille flest mulig av de politiske mål Ruter styres etter.

b) Økte bevilgninger for å øke kapasiteten i kollektivnettet. Akershus fylkeskommunes økonomiske bidrag har økt fra 492 millioner kroner i 2008 til 811 millioner kroner i 2016, med løpende oppfølging av hvilke resultater som Ruter leverer.

c) Økonomisk rasjonalitet og effektivitet som grunnlag for beslutninger. Gitt at den «gjennomsnittlige» kollektivreise subsidieres med 9 kroner fra fylket og de økonomiske ressurser er begrenset, må tiltakene Ruter foreslår og gjennomfører kunne vurderes opp mot andre kollektivtiltak som muligens kan ha større nytteverdi for flertallet av de kollektivreisende.

Med dette utgangspunktet har Ruters eier gitt selskapet frihet til å foreslå tiltak og disponeringer, samtidig som det politiske nivå overhodet ikke har gitt fra seg de reelle styringsmuligheter og den reelle makt over hva Ruter faktisk skal gjennomføre.

Budstikkas leder lørdag 26. november illustrerer på den ene siden Ruters frihetsgrader, men underkommuniserer sterkt den politiske innflytelse over hva selskapet faktisk gjennomfører.

Fornebubåten, som Budstikka trekker frem som et eksempel, bli høsten 2012 foreslått av fylkespolitikere fra Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Dette tiltaket ble opprettet for å avhjelpe rushtidstrafikken på Fornebu i påvente av Fornebubanen. Det var også fylkestinget som støttet Ruters nedleggelse av dette båtsambandet i august 2016, etter grundige vurderinger av passasjergrunnlag og ikke minst kostnader.

Trafikkplan Vest, som tar for seg den fremtidige utviklingen av kollektivtilbudet i Asker og Bærum, er en operasjonalisering av Ruters strategiske planverk som igjen peker tilbake på fylkespolitikernes planer for mobilitet og arealutvikling.

Både Ruters egne kundeintervjuer, ulike reisevaneundersøkelser og innhenting av markedsdata og statistikk danner utgangspunktet for trafikkplanen sammen med politiske føringer og en omfattende politisk orienterings- og forankringsprosess.

Ruters hovedmål er å utvikle et kollektivtilbud som er best mulig for flest mulig samtidig som et viktig samfunnsansvar skal ivaretas. Hovedruteendringen i Bærum tar utgangspunkt i ønsket kollektivvekst for kommunen og tilsikter å møte de politiske føringer som både stat, fylke og kommune har satt for fremtidig mobilitet.

Det er Ruters uttrykte mål er til enhver tid å forholde seg til eiernes rammebetingelser.

Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Ruter As.

Inlegget sto på trykk i Budstikka 8.12.2016

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.