Følg Ruter AS

​Vi må tørre å utvikle kollektivtilbudet

Pressemelding   •   des 08, 2016 13:46 CET

Sofie Bruun

Budstikkas leder 25. oktober påpeker at lesingen av Ruters trafikkplan Vest medvirker til uro og usikkerhet blant buss- og båtpendlere fra Asker og Bærum til Oslo. Det har vi i Ruter stor forståelse for, og vi ser at dette må oppleves som om vi ikke skjønner hva som er viktig for kundene våre.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 28. oktober og er skrevet av kommunikasjonssjef Sofie Bruun

Vollenbåten er en populær linje med passasjerer i begge retninger. Faktum er at båtkontrakten er blitt forlenget, senest for to år siden. Og dersom alle opsjonene i kontrakten tas ut, vil dette tilbudet bestå som i dag til i hvert fall 2034.

Pendlerne våre på ekspressbussene er litt i samme situasjon. De reiser jo allerede kollektivt, og har dessuten et tilbud de liker godt. Hvorfor begynner da Ruter å lage trafikkplaner med andre alternativer? Hvorfor ser vi på mulige endringer i tilbudet når mange av passasjerene er fornøyde?

Svaret er at vi står overfor en gigantisk befolkningsøkning de nærmeste årene. Nærmere 700 000 mennesker skal bosette seg i Oslo-regionen. Og når alle disse menneskene skal reise til jobb og skole, delta på fritidsaktiviter eller skal ut og handle, så skal de helst gjøre det uten å bruke privatbilen. Dette er målet i Areal- og transportplanen til Akershus fylkeskommune, og det betyr blant annet at vi i Ruter må øke kollektivtilbudet. I Trafikkplan Vest ser vi på mulighetene for å lage et kollektivsystem som ivaretar økt reisebehov hos en økende befolkning og hvordan vi kan få til et mest mulig miljøvennlig tilbud.

I Bærum går bilbruken opp, noe som bidrar både til økte utslipp, dårligere trafikksikkerhet for myke trafikanter, større trengsel på det lokale veinettet og dermed mere kø. Det er behov for å lage et kollektivtilbud som kan ivareta både de som reiser til og fra Oslo på morgenen, men også de som ønsker å reise kollektivt internt i kommunene. Det er behov for et kollektivtilbud som er tilgjengelig gjennom hele dagen, på kvelder og i helger, og som gjør det mye lettere å reise på kryss og tvers i Bærum. Der er vi helt enige med «De yngres råd» fra Norconsult som er intervjuet i Budstikka 26. oktober. Ruter må ta hensyn til fremtidige kollektivreisende, samtidig som eksisterende kunder fremdeles skal ha et tilbud de oppfatter som godt.

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus drives med billettinntekter og tilskudd fra fylkeskommunene. Fordelingen er cirka halvt om halvt, og alle penger brukes til kollektivtrafikk. Det er nødvendig med mere ressurser for å kunne øke tilbudet ytterligere. Men Ruter har også et ansvar for å vise hvordan de ressursene kan brukes mest mulig effektivt. Hvordan kan vi med de midlene vi har til rådighet, skape et kollektivsystem med flest reisemuligheter? Hva skal til for at flere reiser kollektivt, sykler eller går, fremfor å kjøre bil? Ruter har i Trafikkplan vest sett på hva vi har muligheter til å gjøre for de pengene som i dag bevilges til kollektivtrafikken. Ekspressbussene er et tilbud som koster mye, men som ikke gir flere kollektivpassasjerer dersom vi lar det være uforandret. Kan vi bruke de samme bussene som i dag går parallelt med T-bane og tog inn til Oslo, på en bedre måte?

Flere avganger på tverrgående linjer og gode overgangsmuligheter mellom transportmidlene, gir et tilbud til en langt større del av Bærums befolkning. Utvikler vi dagens kollektivnett med flere reisemuligheter, vil vi også få mer billettinntekter som går tilbake til utviklingen av et enda bedre kollektivtilbud. Vi tar ikke et tilbud fra noen, men enkelte må finne seg i å bytte transportmiddel.

Det mest behagelige for oss i Ruter hadde vært om vi ikke trengte å bidra til økt uro eller usikkerhet blant passasjerene våre. Men vi mener utviklingen av kollektivtilbudet er tjent med en offentlig debatt. Derfor er også trafikkplanene våre tilgjengelig på våre nettsider, vi er i løpende dialog med kommunene for å diskutere behov og muligheter, og vi stiller opp når Budstikka spør. Vi er nødt til å se inn i fremtiden sammen.

Ved ruteendringen i Bærum til årsskiftet, forsøker vi å skåne ekspressbusspassasjerene våre så mye vi kan. Samtidig vil justeringer av disse rutene frigjøre ressurser til å lage et langt bedre lokalt busstilbud med bedre tverrforbindelser og flere avganger til glede for nye kollektivpassasjerer.

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.